Fylkesforeninger

En fylkesforening består av alle jordmødre, turnusjordmødre og jordmorstudenter som bor, studerer eller arbeider innen et fylke og er medlem av Den norske jordmorforening.

Fylkesforeningene skal:

 • Arbeide med saker som ligger innenfor Den norske jordmorforenings formålsparagraf og mål – og handlingsprogram.
 • Holde kontakt med andre faggrupper innen beslektede arbeidsområder.
 • Behandle de saker som sentralstyret i Dnj arbeider med på landsbasis. Utrede og forberede de prinsipielle sider ved Dnjs politikk som skal drøftes og avgjøres på Landsmøtet.

Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år. Forslag til kandidater til fylkesforeningens nye styre, må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet holdes. På årsmøtet behandles:

 • Årsmelding fra styret
 • Fylkesforeningens regnskap og budsjett
 • Saker som styret eller medlemmer ønsket lagt fram på årsmøtet. Saker som er fremmet til årsmøtet, avgjøres ved alminnelig flertall.

Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • Styret utpeker selv den/de av styremedlemmene som skal være kontakt for kommunejordmødrene.
 • Regionstillitsvalgt har møte- og talerett i styremøtene.

Valg av styret

Leder og nestleder velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det velges i tillegg varamedlemmer til styret og to revisorer. Styret, samt varamedlemmer og revisorer velges med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for to år av gangen. Det er anledning til gjenvalg. Valget skal som hovedregel være skriftlig.

Arbeid i henhold til vedtekter

Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter og holder kontakt med og sprer informasjon til fylkesforeningens medlemmer. Styret sender umiddelbart etter avholdt årsmøte årsmelding og regnskap, samt melding om valg av nytt styre til Dnj. Styret skriver referat fra sine møter. Medlemmer av Dnjs sentralstyre har adgang til fylkesforeningens møter med tale- og forslagsrett, men med stemmerett kun i egen forening.
Hvis en fylkesforening ikke arbeider i overensstemmelse med Dnjs vedtekter, kan den vedtas oppløst av Landsmøtet, eller av fylkesforeningens årsmøte med 2/3 flertall. Landsmøtet kan også vedta å oppløse en fylkesforening som ikke innfrir sine forpliktelser. Ved oppløsning av en fylkesforening, tilfaller de økonomiske midler Dnj.

Frikjøp av fylkesleder foretas etter følgende modell:

I fylkesavdelinger med medlemstall mindre enn 100 medlemmer frikjøpes leder med 1 time pr. uke. I fylkesforeninger med mer enn 100 medlemmer frikjøpes leder med 2 timer pr. uke.

Modell for fordeling av kretsstøtte:

Kategori 1: Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Aust- Agder, Vest- Agder, Buskerud, Sør- Trøndelag
Kategori 2: Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Telemark, Nord- Trøndelag
Kategori 3: Finnmark, Troms, Nordland, Møre- og Romsdal, Sogn – og Fjordane
Kategori.1: kr 5 000
Kategori 2: kr. 10 000
Kategori 3: kr. 15 000
Resterende budsjettert del deles på antall medlemmer og multipliseres med antall medlemmer i hver fylkesforening.

10.00 22. januar - 13.00 23. januar 2018

Soria Moria

9.00-16.30 1. februar 2018

Pilestredet 32, Store auditorium, Oslo

10.00-16.00 6. februar 2018

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport

10.00-18.00 5. mars 2018

Kåre Norum auditorium, Oslo Cancer Cluster innovasjonpark Ullernchausseen 66 Inngang 2B, 0310 Oslo

12.00 5. mars - 12.00 7. mars 2018

Storefjell Resort Hotel, Gol

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.